Federatie TMV Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van de Federatie TMV, statutair gevestigd te Amsterdam (“Federatie TMV”, “we” of “wij”) en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Federatie TMV hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken.
Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die Federatie TMV over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website of applicatie bezoekt of bent geregistreerd als Register-Taxateur, Register-Makelaar of Register-veilinghouder bij Federatie TMV (“Register- Taxateur”), of wanneer u van andere diensten van ons gebruik maakt (gezamenlijk: “Diensten”). Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens is Federatie TMV verantwoordelijk. De contactgegevens van Federatie TMV vindt u onderaan dit document onder paragraaf 10: Contactgegevens.

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten waarvan u gebruik maakt – onder andere:

Uw contactgegevens – zoals naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, (mobiele) telefoonnummer.

Opleidingsgegevens – zoals gevolgde cursussen, aanwezigheid bij cursussen, behaalde punten en andere gegevens die nodig zijn voor het controleren en bijhouden van de aanwezigheid bij cursussen.

Uw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens – zoals gegevens die nodig zijn voor gebruik van de BijZijn App. Dat kunnen zijn o.a. profielfoto, opleidingsgegevens en RT- nummer.

• Financiële gegevens– zoals bankgegevens of facturen.

Communicatiegegevens – zoals vragen, klachten en andere klantgegevens die worden ontvangen via e-mail of online.

Klachtmaatregelen – zoals een eventuele maatregel opgelegd uit hoofde van de geschillenregeling Federatie TMV.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens
Federatie TMV verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag.

• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Diensten te kunnen leveren. Zo verwerken wij persoonsgegevens voor het identificeren en het bijhouden van aanwezigheid bij bijeenkomsten in het kader van PE.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ter uitvoering van het verzoek tot het leveren van onze Diensten. Zo verwerken wij persoonsgegeven voor het uitvoeren van registratie van taxateurs, makelaars en veilinghouders. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen. Als laatste, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van toezicht op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en reglementen van Federatie TMV.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

4. Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden.

5. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
Alleen geautoriseerde medewerkers van het extern secretariaat en bestuursleden van Federatie TMV hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Federatie TMV. Het secretariaatswerk is uitbesteed aan het kantoor Jac’s den Boer en Vink B.V., te Haastrecht, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Wij verstrekken uw gegevens aan Hobéon SKO die onder meer ten behoeve van Federatie TMV de certificering van haar leden uitvoert.

Wij delen uw persoonsgegevens met een aantal derde partijen ingeval dat noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten. Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten worden uw persoonsgegevens gedeeld met IT-leverancier Thirdware, te Leiden, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Er kunnen gegevens worden verstrekt aan leden van een Geschillencommissie in verband met een eventuele klachtenprocedure. Als laatste kunnen gegevens die openbaar op onze website te raadplegen zijn met overige derde partijen worden gedeeld.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

9. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Intrekken van uw toestemming. Indien wij uw persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van Federatie TMV de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van Federatie TMV.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).

Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw verzoek te richten aan Federatie TMV (zie onderstaande contactgegevens). Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Contactgegevens
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Federatie TMV via onderstaande contactgegevens:

Federatie TMV
secretariaat: p/a Jac’s den Boer & Vink BV
Postbus 43
2850 AA Haastrecht
info@federatie-tmv.nl

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op www.federatie- tmv.nl

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

Copyright © 2020

Federatie TMV

 

Dit is het Privacybeleid van de Federatie TMV, statutair gevestigd te Amsterdam (“Federatie TMV”, “we” of “wij”) en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Federatie TMV hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken.
Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die Federatie TMV over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website of applicatie bezoekt of bent geregistreerd als Register-Taxateur, Register-Makelaar of Register-veilinghouder bij Federatie TMV (“Register- Taxateur”), of wanneer u van andere diensten van ons gebruik maakt (gezamenlijk: “Diensten”). Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens is Federatie TMV verantwoordelijk. De contactgegevens van Federatie TMV vindt u onderaan dit document onder paragraaf 10: Contactgegevens.

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten waarvan u gebruik maakt – onder andere:

Uw contactgegevens – zoals naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, (mobiele) telefoonnummer.

Opleidingsgegevens – zoals gevolgde cursussen, aanwezigheid bij cursussen, behaalde punten en andere gegevens die nodig zijn voor het controleren en bijhouden van de aanwezigheid bij cursussen.

Uw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens – zoals gegevens die nodig zijn voor gebruik van de BijZijn App. Dat kunnen zijn o.a. profielfoto, opleidingsgegevens en RT- nummer.

• Financiële gegevens– zoals bankgegevens of facturen.

Communicatiegegevens – zoals vragen, klachten en andere klantgegevens die worden ontvangen via e-mail of online.

Klachtmaatregelen – zoals een eventuele maatregel opgelegd uit hoofde van de geschillenregeling Federatie TMV.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens
Federatie TMV verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag.

• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Diensten te kunnen leveren. Zo verwerken wij persoonsgegevens voor het identificeren en het bijhouden van aanwezigheid bij bijeenkomsten in het kader van PE.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ter uitvoering van het verzoek tot het leveren van onze Diensten. Zo verwerken wij persoonsgegeven voor het uitvoeren van registratie van taxateurs, makelaars en veilinghouders. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen. Als laatste, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van toezicht op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en reglementen van Federatie TMV.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

4. Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden.

5. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
Alleen geautoriseerde medewerkers van het extern secretariaat en bestuursleden van Federatie TMV hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Federatie TMV. Het secretariaatswerk is uitbesteed aan het kantoor Jac’s den Boer en Vink B.V., te Haastrecht, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Wij verstrekken uw gegevens aan Hobéon SKO die onder meer ten behoeve van Federatie TMV de certificering van haar leden uitvoert.

Wij delen uw persoonsgegevens met een aantal derde partijen ingeval dat noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten. Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten worden uw persoonsgegevens gedeeld met IT-leverancier Thirdware, te Leiden, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Er kunnen gegevens worden verstrekt aan leden van een Geschillencommissie in verband met een eventuele klachtenprocedure. Als laatste kunnen gegevens die openbaar op onze website te raadplegen zijn met overige derde partijen worden gedeeld.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

9. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Intrekken van uw toestemming. Indien wij uw persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van Federatie TMV de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van Federatie TMV.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).

Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw verzoek te richten aan Federatie TMV (zie onderstaande contactgegevens). Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Contactgegevens
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Federatie TMV via onderstaande contactgegevens:

Federatie TMV
secretariaat: p/a Jac’s den Boer & Vink BV
Postbus 43
2850 AA Haastrecht
info@federatie-tmv.nl

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op www.federatie- tmv.nl