Zoeken in:

Lid worden

Voor wie

De Federatie TMV is een vereniging waarvan het persoonlijk lidmaatschap openstaat voor taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende goederen. Lid worden is alleen mogelijk indien het werkterrein valt onder een van de secties. Het lidmaatschap is verbonden aan een aantal vereisten, om te waarborgen dat de kwaliteit van het werk van de leden past bij de normen die Federatie TMV nastreeft. Om Lid te kunnen worden moet bij de Federatie TMV een aantal examens worden gehaald. Daarnaast is het lidmaatschap onlosmakelijk verbonden met een certificeringssysteem: een Lid moet gecertificeerd zijn en blijven. De certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, externe instantie: Hobéon. Ook moeten leden zich houden aan de voorwaarden en regels van de Federatie TMV, waar onder het Reglement Gedrags- en beroepsregels.

Vereisten

Om Lid te kunnen worden moet aan een aantal algemene en specifieke toelatingseisen zijn voldaan.

Algemene, formele toelatingseisen
- Maximaal een jaar voorafgaand aan het ingediende verzoek om Lid te worden is door de Kandidaat een door het Hoofdbestuur erkend examen succesvol afgelegd.
- Certificatie volgens het certificatiesysteem SRZ (Systeem Roerende Zaken) conform de Europese norm ISO/IEC 17024.

Overige toelatingseisen
- De bedrijfsvoering van de Kandidaat is in overeenstemming met de voorwaarden en regels van de Vereniging als vastgesteld in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV.
- Aantoonbare werkervaring in het taxeren/makelen van roerende zaken, al dan niet opgedaan in een ‘meester-gezel’-situatie.
- Veilinghouders kunnen alleen Lid worden indien ze ook als Taxateur Lid zijn.

Ook kennen de secties nog aanvullende eisen.

De Sectie Motorvoertuigen
- minimaal twee jaar professionele, relevante werkervaring?
- een begeleidingstraject door Leden. Dit traject wordt tegen kostprijs aangeboden.

De Sectie Machinerieën en Bedrijfsinventarissen
- minimale opleidingseis MBO/HBO en/of aantoonbaar werk- en denkniveau

De Sectie Kunst, Antiek en Inboedelgoederen
- minimale opleidingseis
- minimaal vijf jaar professionele, relevante werkervaring

De Sectie Goud, Zilver en Juwelen
- specifieke opleidingseis (bijv. Vakschool Schoonhoven)

Procedure

Indien u Lid wilt worden van de Federatie TMV moet u een heel traject doorlopen. Samengevat begint dit met een verzoek dat u moet mailen naar info@federatie-tmv.nl. Daarna ontvangt u een aanvraagformulier dat u moet tekenen en retourneren. Vanaf dit moment bent u Kandidaat. Vervolgens wordt middels een intakegesprek gekeken of u geschikt wordt geacht om Lid te worden. Zo wordt beoordeeld waarom u Lid wilt worden en of u bereid bent te (blijven) werken volgens de regels en ethische normen van de Federatie TMV. Als dit gesprek positief verloopt, gaat het traject van start om Lid te worden. Belangrijke formele onderdelen van dit traject zijn dat u de vereiste examens moeten hebben gehaald en dat u via Hobéon moet zijn gecertificeerd.

Stappenplan

Indien u nog geen examens heeft gehaald en/of nog niet gecertificeerd bent, verloopt het traject om lid te worden als volgt.
1. U dient via de website een verzoek in om Lid te worden.
2. Het secretariaat bevestigt namens het Hoofdbestuur de ontvangst van het verzoek en stuurt u per mail exemplaren van de statuten en reglementen, alsmede het aanvraagformulier.
3. Dit formulier moet door u worden ondertekend en geretourneerd. Hiermee verklaart u de de bedoelde stukken te hebben ontvangen en u dat u zich houdt aan de regels en normen die bij de Federatie TMV van toepassing zijn.
4. Het secretariaat informeert het Hoofdbestuur en het betreffende Sectiebestuur van uw voornemen om Lid te worden en verstrekt hen de door u ingezonden stukken.
5. Vervolgens gaat (een deel van) het Hoofdbestuur met u in gesprek om uw motivatie te toetsen en verwachtingen over en weer te delen. Hierbij is in ieder geval het Hoofdbestuurslid aanwezig dat deel uitmaakt van de betreffende sectie.
6. Het Sectiebestuur adviseert vervolgens het Hoofdbestuur over uw aanvraag. Daarna beslist het Hoofdbestuur of u voor het Lidmaatschap in aanmerking komt. Indien nodig wint het Hoofdbestuur nog advies in bij de betreffende Expertcommissie.
Het Hoofdbestuur kan beslissen om uw verzoek af te wijzen (waartegen beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep) of om het aanvraagtraject te laten doorlopen.
7. Hierna wordt uw aanvraag voorgelegd aan de Leden van de betreffende Sectie. Zij hebben drie weken de tijd om te reageren.
8. Mede aan de hand van de reacties adviseert het Sectiebestuur het Hoofdbestuur over de aanvraag, waarna het Hoofdbestuur beslist over het vervolg van uw aanvraagtraject.
Indien nodig wint het Hoofdbestuur nog advies in bij de betreffende Expertcommissie.
Het Hoofdbestuur heeft twee mogelijkheden:
a. afwijzen (bijvoorbeeld omdat gegronde bezwaren vanuit de leden zijn genoemd). Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.
b. aanhouden. Dit betekent dat het traject om lid te worden wordt vervolgd.
9. U gaat de fase in dat u examens moet gaan doen. Al naar gelang uw kennis en ervaring zal met het Sectiebestuur worden bekeken wat u moet doen om het niveau van de exameneisen te halen. Zo wordt bij de Sectie Motorvoertuigen een ervarings/begeleidingstraject aangeboden.
10. Na het behalen van de vereiste examens kunt u zich via Hobéon laten certificeren.

Na het behalen van de examens en certificering.
11. U dient via het secretariaat een schriftelijk verzoek in om Lid te worden.
12. Het secretariaat stuurt u per mail een aanvraagformulier toe.
13. Dit formulier moet door u worden ondertekend en voorzien van de benodigde bijlagen worden geretourneerd.
14. Het secretariaat informeert het Hoofdbestuur over uw verzoek.
15. Het Hoofdbestuur wint advies in bij het Sectiebestuur.
16. Het Hoofdbestuur beslist over uw verzoek. Normaal gesproken is dit besluit positief. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen zal het Hoofdbestuur negatief beslissen, bijvoorbeeld omdat in dit stadium geen VOG meer kan worden overlegd.
17. U bent Lid geworden, wordt ingeschreven in het Register en u wordt ingedeeld in de Sectie van uw professie.