Kenniscentrum

Vraag en antwoord

Berichten

Waar moet een goed taxatierapport aan voldoen?

De (Register) Makelaar/Taxateur brengt nadat hij het getaxeerde ter plaatse heeft onderzocht zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport, tenzij anders overeengekomen. Het rapport bevat tenminste:

 • naam, adres en het vakgebied van certificering van de Makelaar/Taxateur;
 • de naam en n.a.w.-gegevens van de opdrachtgever;
 • een zodanige beschrijving van het getaxeerde object dat het is te identificeren;
 • de wijze waarop het onderzoek van het object heeft plaatsgevonden;
 • het adres waar het getaxeerde object zich bij taxatie bevond;
 • het oordeel op de waarde;
 • de gehanteerde waardedefinitie en een toelichting daarop;
 • de datum waarop de taxatie is verricht en, indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij de taxatie rekening is gehouden.

Indien het te taxeren object niet ter plaatse wordt onderzocht en/of de taxatie op andere wijze, bijvoorbeeld vanaf een (digitale) foto, wordt verricht, vermeldt de taxateur in het rapport:

 • de wijze waarop de voorwaardelijke taxatie tot stand is gekomen;
 • dat het oordeel/advies met betrekking tot de waarde en – indien van toepassing – de authenticiteit van het object onder voorbehoud is;
 • dat een onderzoek van het object ter plaatse is vereist voor een daadwerkelijke taxatie.

Daarnaast is het verstandig om een zo uitvoerig mogelijke onderbouwing in het rapport op te nemen: foto’s, verwijzingen naar veilingcatalogi, galeries etc.

Indien niet aan alle voorwaarden voor het opstellen van een gedegen taxatierapport kan worden voldaan, dient dit expliciet vermeld te worden, bijvoorbeeld als de authenticiteit van de te taxeren objecten niet kan worden vastgesteld. Het maakt daarbij niet uit of het vaststellen van de authenticiteit tot de opdracht behoort of niet!

Wat is het verschil tussen beëdiging van vroeger en certificering van nu?

In principe waren er vroeger twee soorten beëdigingen mogelijk, namelijk als taxateur en als makelaar.

Beëdiging als taxateur
De taxateur werd beëdigd door de Kamer van Koophandel nadat de betrokkene zijn proeve van bekwaamheid met goed gevolg had afgelegd. Deze KvK-beëdiging heeft in 1999 voor het laatst plaatsgevonden. Aangezien deze beëdiging geldig was voor een periode van 5 jaar, betekent dit dat per 01-01-2005 alle KvK-beëdigingen zijn vervallen.
Dat betekent niet dat diegene die toen via de KvK beëdigd was zich zelf geen taxateur meer mag noemen. De titel ‘taxateur’ is namelijk vrij en iedereen mag zich ‘taxateur’ noemen.

Beëdiging als makelaar
De makelaar werd beëdigd door de rechtbank. Behalve de eerder genoemde proeve van bekwaamheid diende de betrokkene ook (natuurlijk eveneens met goed gevolg) examen te doen voor de Nederlandse Organisatie van Makelaars, Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in roerende goederen en machinerieën. Aangezien de beëdiging door de rechtbank een beëdiging voor het leven is, kan de makelaar/taxateur zich nog steeds (gerechtelijk) beëdigd makelaar/taxateur noemen.

Ook de titel ‘makelaar’ is tegenwoordig vrij. Iedereen mag zich dus makelaar noemen. Alleen de beëdigde makelaars hebben ooit de proeve van bekwaamheid afgelegd.

Kortom: er heerste nogal wat onduidelijkheid. Vandaar dat Federatie TMV (= de voormalige Nederlandse Organisatie van Makelaars, Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in roerende goederen en machinerieën), registers bijhoudt van de RegisterTaxateurs, de RegisterMakelaars en de RegisterVeilinghouders. De Federatie TMV laat uitsluitend personen toe als lid, die een vakbekwaamheidsexamen hebben afgelegd en gecertificeerd zijn door de Hobéon. Alleen die personen zijn gerechtigd tot het voeren van de titel RegisterTaxateur, RegisterMakelaars of RegisterVeilinghouder.

Wat zijn de regels voor het verhandelen, verzamelen en/of houden van beschermde dieren en planten, of producten ervan?

U mag beschermde dieren en planten of afgeleide producten ervan (zoals bijvoorbeeld ivoor) niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor hebben overheden van verschillende landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in het CITES-overeenkomst.

Hoe vind ik de juiste taxateur, makelaar of veilinghouder?

In het online register van de Federatie TMV vindt u een overzicht van alle aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders. U kunt zoeken op vakgebied, bedrijfsnaam, naam of provincie.

Wat kost een taxateur/taxatierapport?

Er zijn geen (richtlijnen voor) taxatietarieven; leden van de Federatie TMV bepalen hun tarieven zelfstandig en onafhankelijk. Voor een opgaaf van de kosten kunt u rechtstreeks in contact treden met de taxateur van
uw keuze.

Ik ben niet tevreden over de gang van zaken van een lid van de Federatie TMV. Wat kan ik doen?

Van een lid mag u kwaliteit en ethisch handelen verwachten.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde dienst van een lid? Meent u dat het lid zich niet gehouden heeft aan het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV? En komt u er met het lid niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting KRZ. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk Tuchtcollege.Op onze website staat beschreven wat u kunt doen.

Ik wil een liefdadigheidsveiling organiseren; kent u een veilingmeester die hieraan kan meewerken?

U kunt hiervoor zelf contact opnemen met een veilinghouder. Via het register kunt u de gegevens opzoeken.

Ik wil taxateur worden. Hoe pak ik dat aan?

Hoewel iedereen zich taxateur mag noemen (het is immers een vrij beroep), kan niet zomaar iedereen gecertificeerd worden. De procedure van certificatie tot aan het lidmaatschap van TMV is beschreven onder ‘Lidmaatschap‘.

Hoe kan ik controleren of iemand beëdigd is?

Dit kunt u niet controleren. Beëdigingen voor taxateurs zijn afgeschaft. Hiervoor in de plaats is certificering gekomen. De taxateurs die lid zijn van de Federatie TMV zijn in ieder geval gecertificeerd.

Mag een voormalig lid van de Federatie TMV onder de naam van de Federatie taxatierapporten uitbrengen?

Nee, dat mag niet. Het logo van de Federatie TMV is een beschermd recht dat is gedeponeerd en mag enkel door leden worden gebruikt.

Zijn de algemene voorwaarden ook in het Engels beschikbaar?

Ja, de algemene voorwaarden zijn ook in het Engels beschikbaar.

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

Copyright © 2020

Federatie TMV