Organisatie

Federatie TMV – een vereniging – is de beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken in Nederland. Federatie TMV behartigt de beroepsbelangen van de aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders. Daarnaast bewaakt en bevordert de federatie de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar leden. Belangrijk doel is de instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het taxatieproces door de leden en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer.  

Federatie TMV bestaat sinds 1951 en heeft ruim 240 leden. Om het hoge niveau van professionaliteit in stand te houden, hanteert de federatie certificering van de vakbekwaamheid én persoonscertificering als toelatingseis. Een Federatie TMV lid moet beschikken over aantoonbare vakkennis door het afleggen van een examen op zijn of haar vakgebied. Daarna volgt certificering voor het vakgebied door de onafhankelijke certificatie-instelling Hobéon SKO. Ieder jaar moet een lid voldoende Permanente Educatie (PE) punten behalen.

De gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders zijn onderverdeeld in vier verschillende secties. De secties omvatten meerdere vakgebieden. Iedere sectie heeft een eigen bestuur van maximaal vijf bestuursleden. Naast de vier secties zijn er nog overige vakgebieden die te klein zijn om een eigen sectie te vormen. De federatie wordt overkoepelend bestuurd door het hoofdbestuur, bestaande uit vier leden die de secties vertegenwoordigen, onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter.

Federatie TMV heeft een periode achter de rug waarin een grote professionaliseringsslag is gemaakt. Secretariaat, (interne) regelgeving, bestuursstructuur etc. zijn allemaal doorgelicht en aangepast naar de normen van vandaag de dag. Nu breekt de fase aan dat meer naar buiten moet worden getreden, onder meer om bekendheid te vergroten, de sector beter te vertegenwoordigen en om uit te breiden met gekwalificeerde leden.

Functie

De onafhankelijk voorzitter (hij/zij) van het hoofdbestuur van Federatie TMV geeft leiding aan de vereniging. Hij/zij geeft richting aan de ingezette koers om de kwaliteit van het werkveld te verbeteren. Hij/zij draagt bij aan de versteviging van de maatschappelijke positie van Federatie TMV en daarmee aan de vergroting van de toegevoegde ervan voor de leden.

Activiteiten en taken

De voorzitter leidt de vereniging binnen en buiten de bestuursvergaderingen. Hij/zij geeft samen met de extern adviseur sturing aan de verdere uitvoering van de professionalisering van Federatie TMV en de uitrol naar buiten. Hij/zij bereidt vergaderingen van het hoofdbestuur en de ALV voor en leidt deze tevens. De voorzitter vertegenwoordigt Federatie TMV als voorzitter in externe gremia en overleggen. De voorzitter behartigt de algemene belangen van de leden bij overheidsorganen en andere instanties.

Als voorzitter van het hoofdbestuur is hij/zij onder meer verantwoordelijk voor:

  • het (financieel) beheer en de (financiële) continuïteit van Federatie TMV;
  • het bewaken van de onafhankelijkheid van Federatie TMV en haar positie in het maatschappelijk verkeer;
  • de interne en externe communicatie van Federatie TMV (daaronder begrepen media-optredens) en beleid op dat onderwerp;
  • het secretariaat;
  • het (doen) opzetten van en het (doen) uitvoeren van (doorlopend) toezicht op de leden;
  • het (doen) uitvoeren van tuchtmaatregelen op grond van uitspraken van het Tuchtcollege.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is gemiddeld een dagdeel per week. Er zijn per jaar circa vier bestuursvergaderingen en in de regel één ALV. De voorzitter wordt ondersteund door een extern adviseur en door het secretariaat.

Profiel

Federatie TMV is op zoek naar een ervaren bestuurder met een verbindend karakter. De voorzitter is een ervaren bestuurder en heeft een academisch denk- en werkniveau. De voorzitter wordt tijdens zijn/haar bestuursperiode gezien als hét gezicht van Federatie TMV.

Gezocht wordt een bevlogen, sociaal vaardig persoon die in staat is leden mee te nemen in de ingeslagen weg naar de toekomst, een cruciale fase voor Federatie TMV. Hij/zij moet goed kunnen omgaan met het feit dat binnen de vereniging heel diverse leden zijn aangesloten, waarbij niet iedereen als vanzelfsprekend accepteert dat maatschappelijke veranderingen ook in de professionele sfeer hun weerslag kennen. De vaardigheid en kwaliteit om vergaderingen resultaatgericht en besluitvaardig te kunnen leiden is onontbeerlijk.

De voorzitter brengt een stevig, relevant netwerk in en is een ‘deuropener’ voor Federatie TMV. De voorzitter weet tijdens zijn/haar bestuursperiode de omvang van Federatie TMV te verbreden, onder meer door segmenten aan de organisatie toe te voegen die nu nog niet binnen Federatie TMV zijn vertegenwoordigd. Ook kan hij/zij Federatie TMV tot een vanzelfsprekende gesprekpartner maken bij relevante organisaties in het publieke en private domein.

Hij/zij heeft kennis van en affiniteit met de wereld van het taxeren, makelen en veilen. De voorzitter volgt de (verwachte) ontwikkelingen in de voor Federatie TMV relevante sector en heeft gevoel voor het belang van kwaliteit en ethiek.

De voorzitter van het hoofdbestuur van Federatie TMV is onafhankelijk. Hij/zij is geen lid van Federatie TMV en is ook niet anderszins direct of indirect verbonden aan Federatie TMV of aan haar leden.

De voorzitter denkt en handelt vanuit Federatie TMV en zal bovendien eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) handhaven en verdedigen in het belang van Federatie TMV. Hij/zij zal objectief, kritisch en proactief handelen.

Nadere informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met voorzitter a.i. Hans Puper, via info@federatie-tmv.nl.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun motivatie en CV uiterlijk tot en met 30 april 2023 sturen aan het bestuur van Federatie TMV via info@federatie-tmv.nl. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt van kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Daarna wordt een kandidaat-voorzitter gekozen die vervolgens wordt voorgedragen tijdens een ALV.