Zoeken in:

Nieuwsbericht september 2017

Vooraf
Tijdens de afgelopen Jaarvergadering is mr. Paul Kerckhoffs gekozen als voorzitter a.i. van het hoofdbestuur van de Federatie TMV. Toen zijn ook al de eerste contouren voor vernieuwing besproken aan de hand van een enquête. Sindsdien is er al een en ander opgepakt, waarover we u graag willen informeren. Vanaf nu zullen we frequenter (beknopte) nieuwsbrieven sturen, om u nog beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de Federatie.
Zoals destijds al gesignaleerd: er is veel werk aan de winkel. Daarnaast is een aantal acute zaken opgekomen. Los van een aantal aangelegenheden op korte termijn, is van de lange termijn van belang: de Federatie moet toekomstproof worden gemaakt. Kortom, er liggen grote uitdagingen voor het bestuur en voor de leden om binnen de besproken tijdslijnen zicht te hebben op de haalbaarheid en de verdere toekomst.

Secretariaatsvoering
Er wordt gesproken over een nieuwe invulling van het secretariaat. Wissenraet Van Spaendonck (WVS) heeft het contract met de Federatie TMV opgezegd met ingang van 1 januari 2018. Op het ogenblik worden diverse opties bekeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaring van WVS. Tevens wordt een inventarisatie van werkzaamheden uitgevoerd. Aan de hand daarvan zal een offerte- en selectieprocedure worden opgestart. Suggesties zijn welkom. Om te zorgen dat de overgang voorspoedig verloopt wordt een overdrachtsprotocol gemaakt door WVS

Meer verantwoordelijkheid secties
Vanaf 2015 zijn we bezig geweest om het zwaartepunt van de organisatie te kantelen van het hoofdbestuur naar de secties. In de jaarvergadering is gesproken over de noodzaak om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de secties. De komende periode zal deze beweging dan ook nog nadrukkelijker wordt doorgezet.
Een belangrijk onderscheid zal worden gemaakt tussen de basiswaarborgen voor de kwaliteit en het imago in zijn algemeenheid (verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur) en vakkennis en de specifieke belangen (verantwoordelijkheid van de secties).
Dat heeft kortgezegd de volgende consequenties:
1. De Federatie TMV zal meer fungeren als algemene koepel.
2. De verschillende secties krijgen meer verantwoordelijkheid en gaan hun eigen secretariaat voeren.
3. Met betrekking tot de inhoud zullen protocollen worden opgesteld ten behoeve van de kwaliteit en het imago.
4. In het kader van de kwaliteitswaarborging wordt ook opnieuw gekeken naar de certificering. Er is een oriënterend overleg opgestart met andere organisaties om de toetsing te centraliseren. Dit om zowel qua kosten als het bundelen van kennis voordelen te behalen.

Examens
Het afnemen van de examen was onderwerp van een voorgenomen reorganisatie. In verband met de daardoor ontstane overgangssituatie is destijds besloten aanmeldingen voor nieuwe examens te bevriezen. Bij een aantal secties kwamen echter toch veel nieuwe aanmeldingen binnen van kandidaten die geëxamineerd wilden worden. Dit is verheugend nieuws en daarom is besloten een aantal examens toch door te laten gaan.
Bij wijze van proef zullen de examens door de eigen secties worden afgenomen. Het hoofdbestuur heeft goed overleg met de secties over het behoud van de kwaliteit en integriteit van de examinering. Er zullen bovendien richtlijnen worden opgesteld voor de aansturing van secties door het hoofdbestuur, zodat duidelijk is afgebakend waar wiens verantwoordelijkheden liggen.

De behandeling van klachten loopt niet naar wens. Er is geconstateerd dat de afhandeling van klachten veel te lang duurt. Een drietal potentiële klachten is – bij wijze van uitzondering – door leden van het hoofdbestuur opgepakt, om te voorkomen dat eventuele behandeling te lang op zich zou laten wachten.
Het hoofdbestuur heeft besloten dat binnen iedere sectie één persoon verantwoordelijk moet worden gesteld voor het tijdig oppakken van een klacht binnen de betreffende sectie. Dit betekent dat binnen twee weken na ontvangst van een klacht actie moet zijn ondernomen. Na de afhandeling dient naar het hoofdbestuur te worden gerapporteerd.

Profilering deelexpertise
Het komt met enige regelmaat voor dat leden zich op deelspecialisaties profileren die niet hun kerncompetentie zijn. Het werkgebied is vaak breed, maar het is van belang dat geen misverstanden ontstaan wat iemands specialisatie is. Dit zou in sommige gevallen misleidend kunnen zijn. Naar aanleiding van klachten die we hebben ontvangen buigen we ons over een op te stellen richtlijn: leden horen zich niet te profileren en reclame te maken over onderwerpen die buiten de eigen competentie vallen.

Mutatie bestuur
Helaas heeft de heer A.P. Vos te kennen gegeven terug te willen treden uit het Hoofdbestuur, vanwege zijn leeftijd en zijn lange zittingsduur. We zijn de heer Vos veel dank verschuldigd voor zijn langjarige inzet. In de komende jaarvergadering zal op passende wijze afscheid van hem worden genomen.
De heer L. de Rooij heeft zich beschikbaar gesteld om aanspreekpunt te zijn voor de sectie motorvoertuigen.

Terug naar het overzicht